Privacy verklaring

Privacyverklaring vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voetreflex Rotterdam behandelt uw gegevens vertrouwelijk en gebruikt de gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verkregen zijn.

- Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondsheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens (indien deze voor uw behandeling noodzakelijk zijn) worden opgenomen die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
- ervoor zal zorgdragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor onderstaande doeleinden gebruikt worden. Als ik vanwege onderstaande redenen of vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u uiteraard eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
Mogelijke doeleinden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar (indien hiervoor verzekerd).